De tyske soldaters opførsel

Ved deres ankomst til Danmark fik enhver tysk soldat at vide, at ”han ikke betræder Fjendeland”, men at han alene er her ”til Beskyttelse af Landets og Befolkningens Sikkerhed”[i]

For at kunne besvare dette spørgsmål på et sagligt funderet grundlag har jeg gennemgået akterne i Statsadvokaten for Særlige Anliggenders arkiv, som dækker perioden frem til den 19. september 1944, da politiet ophørte med at fungere.  Jeg har alene gennemset sagerne fra Hillerød politikreds og til brug for denne artikel alene fokuseret på sager, som vedrører uprovokerede handlinger begået af en tysk soldat i Hillerød kommune eller Frederiksborg Slotssogn.

Der er således her set bort fra sager vedrørende sabotager, Gestapo, danskere i tysk tjeneste, diverse tyskfjendtlige handlinger osv. og alene set på uprovokerede handlinger begået af en eller flere af de 500 til 1000 almindelige tyske soldater, der normalt opholdt sig i byen i de 4½ år, materialet dækker.

Der findes 9 af disse sager i materialet, og i det følgende bringes dels et overblik over alle episoderne og dels en nærmere gennemgang af tre af dem.

[i] Citaterne er fra en fortrolig instruks til de tyske soldater. Se nærmere i Bjørn Verstege: Da tyskerne kom, Hillerød 2007, s. 7 samt bilag C, der gengiver hele instruksen i en samtidig dansk oversættelse.

Side link: Troppernes opførsel
Troppernes opførsel
Oversigt over episoder i Hillerød-området